Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người tước cuống, người tước cọng lá thuốc lá