Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều stemmata
    cây dòng họ, cây phả hệ
    (động vật học) mắt đơn; diện (của mắt kép)

    * Các từ tương tự:
    stemmata