Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thân nhỏ; cuống nhỏ, cọng nhỏ