Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có thân; không có cuống, không có cọng