Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steering-wheel /'stiəriŋwi:l/  

  • Danh từ
    bánh lái