Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steering-gear /'stiəriɳgiə/  

  • Danh từ
    cơ cấu lái (ô tô, tàu thuỷ)