Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steering-column /'stiəriŋkɔləm/  

  • Danh từ
    cọc tay lái