Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steering lock /'stiəriŋ lɒk/  

  • Danh từ
    khóa bánh lái