Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steering committee /'stiəriŋ kə'miti/  

  • Danh từ
    ban chỉ đạo