Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steeplejack /'sti:pldʒæk/  

  • Danh từ
    thợ tháp chuông (leo lên tháp chuông, ống khói để sửa chữa, sơn lại…)