Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steepled /'sti:pld/  

  • Tính từ
    có gác chuông, có tháp chuông