Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steeplechaser /'sti:pltʃeisə/  

  • Danh từ
    người cưỡi ngựa đua vượt rào
    người đua vượt rào