Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steeplechase /'sti:pltʃeis/  

  • Danh từ
    cuộc đua ngựa vượt rào
    cuộc chạy đua băng đồng, cuộc chạy việt dã

    * Các từ tương tự:
    steeplechaser