Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steeple chaser /'sti:plt∫eisə[r]/  

  • Danh từ
    người chạy đua vượt rào
    người chạy đua vượt rào