Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steeple chase /'sti:plt∫eis/  

  • Danh từ
    cuộc đua ngựa vượt rào
    cuộc chạy đua vượt rào

    * Các từ tương tự:
    steeple chaser