Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steepish /'sti:pi∫/  

  • Tính từ
    hơi dốc đứng