Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nhúng (tắm) ướt