Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người dai sức; ngựa dai sức (trong cuộc đua…)