Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stay-lace /'steileis/  

  • Danh từ
    đăng ten yếm nịt