Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stay-down strike /'steidaun'straik/  

  • Danh từ
    bãi công ngồi, đình công ngồi