Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bu-lông neo; bu lông cữ