Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • -rod) /'steirɔd/* danh từ
    cột chống (nhà, máy)