Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stay-at-home /'steiə,həum/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, thường xấu)
    kẻ ru rú xó nhà