Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stationariness /'steiʃnərinis/  

  • Danh từ
    tính chất không di chuyển, tính chất tĩnh lại