Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

station-wagon /'stei∫n wegən/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    xe du lịch đít vuông (cũng estate car)