Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

station-calendar /'steiʃn,kælində/  

  • Danh từ
    bảng giờ xe lửa