Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

station-bill /'steiʃnbil/  

  • Danh từ
    danh sách trạm đỗ tàu (của một công ty tàu)