Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

station master /'stei∫nmɑ:stə[r]/  

  • Danh từ
    trưởng ga