Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

station agent /'steiʃn'eiʤənt/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trưởng ga xép
    trưởng phòng nhà ga (ở một nhà ga lớn)