Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều statesmen /'steitsmən/)
    (c stateswoman, số nhiều stateswomen) chính khách; chính khách tài ba

    * Các từ tương tự:
    statesmanlike, statesmanly, statesmanship