Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

state chamber /'steit'tʃæmbə/  

  • Danh từ
    phòng khánh tiết (dành cho những lễ lớn của nhà nước)