Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chết đói
    kẻ bắt người khác nhịn đói