Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

starvation /'sta:'vei∫n/  

 • Danh từ
  sự đói; sự chết đói
  die of starvation
  chết đói
  starvation wages
  đồng hương chết đói