Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

startler /'stɑ:tlə/  

  • Danh từ
    tin tức làm giật mình, tin gật gân
    người làm giật mình