Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

starting-gate /'sta:tiŋgeit/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    rào xuất phát (trong cuộc đua ngựa hay đua chó)