Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

starting-block /'sta:tiŋblɒk/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    bàn đạp xuất phát