Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

starlight /'stɑ:lait/  

  • Danh từ
    ánh sao
    walk home by starlight
    đi bộ về nhà dưới ánh sao