Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

starkness /'stɑ:knis/  

  • Danh từ
    sự trần trụi
    sự hiển nhiên, sự rõ rệt
    sự hoàn toàn