Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

starkers /'stɑ:kəz/  

  • Tính từ
    (vị ngữ) (số nhiều, khẩu ngữ, đùa)
    trần như nhộng