Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều startsy
    người hướng dẫn tinh thần trong nhà thờ Chính giáo
    người cố vấn về tinh thần