Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

star-gazing /'stɑ:geiziŋ/  

  • Danh từ
    thiên văn học
    chiêm tinh học