Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stand camera /'stænd'kæmərə/  

  • Danh từ
    máy quay phim có chân đứng; máy ảnh có chân đứng