Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

staminate /'stæmineit/  

  • Tính từ
    (thực vật học) cỏ nhị (hoa)