Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thực vật học) (thuộc) nhị ((như) stamineal)
    (thuộc) sức chịu đựng; có sức chịu đựng