Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

staminaeal /stə'miniəl/  

  • Tính từ
    (thực vật học) (thuộc) nhị (hoa)