Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stakeholder /'steikhəuldə[r]/  

  • Danh từ
    người giữ tiền cược (sẽ đưa lại cho người thắng)
    (luật) luật gia giữ tài sản (trong thời gian tranh chấp)