Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stake-out /'steikaut/  

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    sự bí mật theo dõi (của cảnh sát)
    nhà bị bí mật theo dõi; khu vực bị bí mật theo dõi