Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stake-boat /'steikbout/  

  • Danh từ
    thuyền cữ (dùng làm cữ để xác định đường đua trong cuộc đua thuyền)