Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stairwell /steəwei/  

  • Danh từ
    lồng cầu thang