Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stairhead /'steəhed/  

  • Danh từ
    đầu cầu thang